กิจกรรมสีสันวันลอยกระทง

ลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ก.ค. 23, 2560
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Min
0
0
Sec

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไปอีกทั้งการลอยกระทงมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์โศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ  ของตนให้ลอยหายไปในแม่น้ำพร้อมกับกระทง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้รับการสงเคราะห์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจ

๓. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจำนวนประมาณ  ๒๐๐ คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ได้มีการแสดงออกที่เหมาะสมและได้รับความสนุกสานเพลิดเพลิน

๒. ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

๓. เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกิจกรรมระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว