Tag: กิจกรรม ประเพณี

Created: วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560 15:13
Hits: 521
Tags: กิจกรรม ประเพณี

วัตถุประสงค์  เพื่อให้คนพิการได้ร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เป้าหมาย  คนพิการในสถานคุ้มครองฯ จำนวน ๔๙๐ คน

การดำเนินกิจกรรม เดือน ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

ผลการดำเนินกิจกรรม  คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ % กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

Created: วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560 15:12
Hits: 334
Tags: กิจกรรม ประเพณี

ฟังเทศน์มหาชาติวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ 

วันออกพรรษา พ.ศ.2560 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 / วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา

วันออกพรรษา

          เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่ ณ พระเชตุวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดการขัดแย้งกันจนอยู่ไม่สุขตลอดพรรษา จึงได้ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดจากัน (มูควัตร)  เมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงตำหนิ แล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปวารณาต่อกันว่า

การถือปฏิบัติวันออกพรรษาในประเทศไทย    

          วันออกพรรษา เป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรง ที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ ก็ถือว่าเป็นวันพระสำคัญ มักนิยมไปทำทานรักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง  จำนวนประมาณ  ๑๐๐ คน

Created: วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560 15:11
Hits: 423
Tags: กิจกรรม ประเพณี

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไปอีกทั้งการลอยกระทงมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์โศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ  ของตนให้ลอยหายไปในแม่น้ำพร้อมกับกระทง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้รับการสงเคราะห์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจ

๓. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจำนวนประมาณ  ๒๐๐ คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ได้มีการแสดงออกที่เหมาะสมและได้รับความสนุกสานเพลิดเพลิน

๒. ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

๓. เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกิจกรรมระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว