วัตถุประสงค์  เพื่อให้คนพิการได้ร่วมจุดเทียนชัยและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เป้าหมาย  คนพิการในสถานคุ้มครองฯ จำนวน ๔๙๐ คน

การดำเนินกิจกรรม เดือน ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒. เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
๓. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
๔. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาไว้เมื่อ วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๓ ได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นครั้งแรกเป็นต้นมาจากนั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป และมีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ ประกวดเรียงความวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่

ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของ รัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามโดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ เริ่มใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาการดำเนินงานและสถานที่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ลานเอนกประสงค์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑.ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

          ๒.ฝ่ายบริหารงานสถานคุ้มครอง         

ผลการดำเนินงาน (ปี ๒๕๕๙)

          ๑. ผู้รับการสงเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน    

          ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถแสดงออกถึงพระคุณมารดาของตนเอง

          ๔. ผู้รับการสงเคราะห์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕

 

Related Post

กิจกรรมสีสันวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไปอีกทั้งการลอยกระทงมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์โศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ 

กิจกรรมออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

ชาวสโตนบีลีฟเวอร์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พวกเราชาวสโตนบีลีฟเวอร์และ

บริษัท พราวิเนีย จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของ

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. บริษัท

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว