ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบันประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำลำคลองและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไปอีกทั้งการลอยกระทงมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์โศกเศร้าและความหมองหม่นต่างๆ  ของตนให้ลอยหายไปในแม่น้ำพร้อมกับกระทง

โครงการสีสันวันลอยกระทงเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางศิลปะ ทักษะการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน

๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้ผู้รับการสงเคราะห์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจ

๓. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจำนวนประมาณ  ๒๐๐ คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ได้มีการแสดงออกที่เหมาะสมและได้รับความสนุกสานเพลิดเพลิน

๒.ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

๓. เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกิจกรรมระหว่างผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

ผลการดำเนินงาน

๑. ผู้รับการสงเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

๒. ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

๓. สถานสงเคราะห์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๔. ผู้รับการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์อันดี

๕. ผู้รับการสงเคราะห์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕

 

 

Related Post

กิจกรรมออกพรรษา

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕

กิจกรรมวันแม่

วัตถุประสงค์  เพื่อให้คนพิก

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

วัชรินทร์ การกิ่งไพร ร้าน Kim Cafe' Phone ทำบุญวันเกิด

ชาวสโตนบีลีฟเวอร์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พวกเราชาวสโตนบีลีฟเวอร์และ

บริษัท พราวิเนีย จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของ

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 11.00 น. บริษัท

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว