ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในสถานคุ้มครอง

สถานคุ้มครองฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๗.๕ ไร่  มีอาคารจำนวน ๑๖ หลัง ประกอบด้วย 

๑.  อาคารเรือนนอน  ๒  ชั้น จำนวน ๕ หลัง
๒.  อาคารเรือนนอน ๑  ชั้น จำนวน ๔ หลัง 
๓.  อาคารพยาบาล      จำนวน ๑ หลัง
๔.  อาคารกายภาพบำบัด จำนวน ๒ หลัง
๕.  อาคารโรงครัว     จำนวน ๑ หลัง
๖.  อาคารอำนวยการ   จำนวน ๑ หลัง
๗.  อาคารเอนกประสงค์  จำนวน ๑ หลัง
๘.  อาคารดนตรี จำนวน ๑ หลัง
๙.  อาคารอาชีวบำบัด  จำนวน ๑ หลัง
๑๐. อาคารช่าง จำนวน ๑ หลัง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว