สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เปลี่ยนเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นเมืองพระประแดงหรือจังหวัดพระประแดง จึงใช้พื้นที่ของป้อมเพชรหึงษ์ที่ถูกทิ้งร้างสร้างเป็นเรือนจำเมืองพระประแดง 

ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เมืองพระประแดง ถูกยุบไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ เรือนจำจึงถูกย้ายตามไปด้วย ทางราชการจึงปรับปรุงเรือนจำพระประแดง เป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้เจ็บป่วยอนาถา โดยใช้ชื่อว่า “อนาถาพยาบาล” 

 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน นับแต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ได้โปรดให้สร้างป้อมปืนใหญ่โบราณขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเมืองนครเขื่อนขันธ์ คือ ป้อมเพชรหึงษ์ เพื่อเฝ้าระวังข้าศึก ที่อาจจะเข้ามาทางปากน้ำ

ปี พ.ศ. ๒๔๗๘  รัฐบาลได้โอนสถานพยาบาลสำหรับผู้เจ็บป่วยชื่อว่า“อนาถาพยาบาล”      มาให้ “กรมประชาสงเคราะห์” รับผิดชอบดำเนินการ และก่อตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดกรมประชาสงเคราะห์ ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน   

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  สถานสงเคราะห์คนพิการฯ เปลี่ยนย้ายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สถานสงเคราะห์คนพิการ ฯ เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปลี่ยนจากกรมประชาสงเคราะห์มาเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปลี่ยนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาเป็น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เปลี่ยนจากสถานสงเคราะห์คนพิการฯ มาเป็น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น  ๒๔ คน  คือ                  

  ๑.นายเก็บ หงส์ปรีชา พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ (ประมาณ)
  ๒.ขุนดรุณวิทย์วรเศรษฐ์   พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ (ประมาณ)
  ๓.นายลาภ เงินดี พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ (ประมาณ)
  ๔.นายศักดิ์ เจือสุคนธ์ พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒ (ประมาณ)
  ๕.นายจุฬา พิทักษากร พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๑๕
  ๖.นายบุญชนัยชล มหานีรานนท์ พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๗
  ๗.นายประธาน สุวิทยาภรณ์  พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ 
  ๘.นายนิพนธ์  นาคสุข  พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๐ 
  ๙.นางธิดา  ศรีไพพรรณ  พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑ 
  ๑๐.นายประธาน  สุวิทยาภรณ์  ๒๔ ส.ค. ๒๕๒๑-๒๕ ต.ค. ๒๕๒๑ 
  ๑๑.นายชาลี ปิณฑดิษ พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓
  ๑๒.นายภาวี สวัสดิเวทิน พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔
  ๑๓.นายสมพิทย์  ทรัพย์มีชัย  พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๗ 
  ๑๔.นายสุนันท์  กุลสุนทร  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๙ 
  ๑๕.นางรัชนี  ปิยารมณ์  พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๓ 
  ๑๖.นางวิสา  เบ็ญจะมโน  พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖ 
  ๑๗.นายชาลี ปิณฑดิษ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๒ 
  ๑๘.นายปริญญา เปี่ยมประถม ๑๒ ก.ค.๒๕๔๒-๓๐ ก.ย.๒๕๔๒
  ๑๙.นายสมกิจ พงษ์เผือก พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๘
  ๒๐.นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
  ๒๑.นางจินตนา เหล่าสันตติ ๒๔ พ.ย. ๒๕๔๙-๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๙
  ๒๒.นางพงษ์รัชนี อรชร พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒
  ๒๓.นางสาวนวลศรี เพ็ชรนวล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
  ๒๔.นายวิธัญ  พึ่งพรหม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๐
  ๒๔.นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว