การจัดบริการสวัสดิการให้แก่คนพิการในสถานคุ้มครองฯ ได้ให้บริการดังนี้

๑.๑ ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลพิการทั้งชาย-หญิง  ที่อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป โดยจัดที่พักอาศัย  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  และของใช้ประจำตัวให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ

๑.๒ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์

            *ด้านการรักษาพยาบาล ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลรักษา โดยอยู่เวรตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนั้นได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น ดูแลสุขภาพอนามัย  ตลอดจนป้องกัน  เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรคและส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

            *ด้านกายภาพบำบัด ได้จัดให้มีนักกายภาพบำบัด คอยให้บริการทางกายภาพบำบัด พิจารณาแก้ไขปรับสภาพความพิการ ที่เน้นหลักการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตลอดจน การส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายกลุ่มและบริการรักษาเฉพาะโรคในแต่ละราย ทั้งทางด้านระบบประสาท (nervous system) และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (musculoskeletal system) โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมาตรวจประเมินคนพิการ เดือนละ ๑ ครั้ง รวมถึงส่งเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายในโรงพยาบาล และจัดหาเครื่องกายอุปกรณ์ ตามความจำเป็นแต่ละบุคคล

๑.๓ ให้บริการด้านการศึกษา  สถานคุ้มครองฯ ได้ประสานกับการศึกษานอกระบบ       และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระประแดง จัดการศึกษาสายสามัญให้กับผู้รับการสงเคราะห์ที่สามารถเรียนได้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคนพิการ เพื่อการดำรงชีวิตและการพึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  และการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม

๑.๔ ให้บริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ

              * บริการนันทนาการ ได้จัดบริการกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณี เกิดความเพลิดเพลิน และยังได้          จัดกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจแก่คนพิการ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม เทศกาลวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนันทนาการนั้น นอกจากสถานคุ้มครองฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดให้แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาจัดบริการสร้างความสนุกสนาน และให้ความสุขแก่คนพิการเช่นกัน

               * บริการด้านศาสนา ได้จัดบริการภายในอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้คนพิการ      มีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีนิยมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และ    วันเข้าพรรษา เป็นต้น มีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมอย่างสม่ำเสมอ ออกเสียงตามสายให้คนพิการฟัง    ทุกวัน ตลอดจนมีการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการพึ่งตนเองหรือแก้ไขปัญหาของคนพิการ

๑.๕ ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ประจำอาคารพัก เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา  แก้ไขปัญหาแก่คนพิการเมื่อประสบปัญหาโดยยึดหลักสังคมสงเคราะห์    และมีการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติของคนพิการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการในเรื่องการติดต่อครอบครัวตามความประสงค์ให้กับคนพิการ โดยทางจดหมาย  โทรศัพท์  และสื่ออิเล็คทรอนิค เป็นต้น และดำเนินการด้านกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เช่น     สมุดทะเบียนคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

๑.๖ ให้บริการด้านอาชีวบำบัด  และฝึกพื้นฐานทางอาชีพ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด     จัดสอนงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมแก่คนพิการ เช่นจัดกลุ่มทอเสื่อ  จัดกลุ่มฝึกอาชีพหัตถกรรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ประดิษฐ์เครื่องใช้และดอกไม้ประดิษฐ์อะไหล่ผ้าม๊อบ พรมเช็ดเท้า  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการกลุ่มดนตรีไทย  -  ดนตรีสากลแก่คนพิการอีกด้วย 

๑.๗ โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่  งานสานย่านลิเภา ซึ่งมีพระราชดำริให้นำมาฝึกสอนแก่คนพิการของสถานคุ้มครองฯ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยเพื่อให้เป็นรายได้แก่ผู้พิการเหล่านั้นปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการ จำนวน ๗ ราย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ งานอนุรักษ์ดนตรีไทยและปี่พาทย์มอญ

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว