๔. ตารางแสดงอายุของคนพิการที่เข้ารับการสงเคราะห์

อายุ จำนวน ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
๑๘-๓๐ปี ๔๐ ๔๔ ๘๔ ๑๗.๑๔
๓๑-๔๐ปี ๔๙ ๖๓ ๑๑๒ ๒๒.๘๖
๔๑-๕๐ปี ๗๘ ๕๗ ๑๓๕ ๒๗.๕๕
๕๑-๖๐ปี ๓๙ ๔๔ ๘๓ ๑๖.๙๔
๖๑ ปีขึ้นไป ๓๗ ๓๙ ๗๖ ๑๕.๕๑
รวม ๒๔๓ ๒๔๗ ๔๙๐ ๑๐๐.๐๐

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว