๒. ตารางแสดงสาเหตุคนพิการเข้ารับการสงเคราะห์

สาเหตุ จำนวน ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
ฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย ๖๒ ๖๐ ๑๒๒ ๒๔.๙๐
ขาดผู้อุปการะและเลี้ยงดู ๑๒๖ ๑๑๓ ๒๓๙ ๔๘.๗๗
ครอบครัวประสบปัญหาด้านการดูแล ๓๔ ๔๙ ๘๓ ๑๖.๙๔
สมัครใจและอื่นๆ ๒๑ ๒๕ ๔๖ ๙.๓๙
รวม ๒๔๓ ๒๔๗ ๔๙๐ ๑๐๐.๐๐

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว