๑. ตารางแสดงจำนวนคนพิการและประเภทของคนพิการที่ รับเข้า-จำหน่ายในระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙

เพศ ยอดคงเหลือจากงบประมาณ๒๕๕๘ ยอดรับใหม่ปีงบประมาณ๒๕๕๙ ยอดจำหน่ายปีงบประมาณ๒๕๕๙ ยอดคงเหลือปีงบประมาณ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๓ ๕๑ ๔๘ ๒๔๓
หญิง ๒๔๗ ๓๘ ๒๗ ๒๔๗
รวม ๔๙๐ ๘๙ ๗๕ ๔๙๐

 

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว