๓. ตารางแสดงภูมิลำเนาของคนพิการที่เข้ารับการสงเคราะห์

ภูมิลำเนา จำนวน ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
ภาคกลาง ๑๓๘ ๑๓๖ ๒๗๔ ๕๕.๙๒
ภาคเหนือ ๒๐ ๑๗ ๓๗ ๗.๕๕
ภาคใต้ ๑๘ ๑๕ ๓๓ ๖.๗๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๖ ๖๑ ๑๐๗ ๒๑.๘๔
ภาคตะวันออก ๒๑ ๑๘ ๓๙ ๗.๙๖
รวม ๒๔๓ ๒๔๗ ๔๙๐ ๑๐๐.๐๐

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา

ร่วมทำบุญ-บริจาค

E-mail สมัครรับจดหมายข่าว